Get Adobe Flash player

Cơ cấu tổ chức

V. Bộ máy tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm.

2. Các phòng chuyên môn của Trung tâm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Phòng Tư vấn - Phát triển.

c) Phòng Dự án - Kỹ thuật 

VI. Sơ đồ tổ chức

tochuc