Get Adobe Flash player

Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Quốc lộ 14, P.Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T.Bình Phước

Điện thoại: (06513) 860369 , Fax: (06513) 860368

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.ictC-binhphuoc.gov.vn

I. Vị trí

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm được dự toán kinh phí để hoạt động và được thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Chức năng

Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, phát thanh truyền hình, xuất bản, cơ sở hạ tầng thông tin, quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm ( sau đây gọi tắt  là thông tin và truyền thông).

III. Nhiệm vụ

1. Tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, quy hoạch ứng dụng, phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử và internet dài hạn và hàng năm trong và ngoài tỉnh.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hoặc phối hợp liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, internet, phát thanh truyền hình, xuất bản trên địa bàn tỉnh và theo nhu cầu của xã hội.

3.  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm trong công tác giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; thực hiện các nhiệm vụ về quản trị kỹ thuật, hướng tới xây dựng Cổng thông tin điện tử, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh

4. Nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng các giải pháp an toàn, an ninh thông tin mạng máy tính, kịp thời ứng cứu các sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh;

5. Xây dựng giải pháp phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm và nội dung số trên địa bàn tỉnh.

6. Nghiên cứu, tiếp nhận thử nghiệm, giúp đỡ và chuyển giao các phần mềm ứng dụng dùng chung và dùng riêng; các giải pháp phần mềm mã nguồn mở; tư vấn quản trị, phát triển mạng LAN, WAN các cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị và nhu cầu của xã hội.

7. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành triển khai các dự án về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông;  giúp Sở thẩm định kỹ thuật các công trình, dự án về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

8. Nghiên cứu công nghệ, nhu cầu thị trường và sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp thông tin về thị trường công nghệ thông tin và truyền thông cho các cá nhân trong và ngoài nước để thu hút đầu tư; thực hiện hợp tác, liên kết và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và các vấn đề được uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

9. Thực hiện việc xuất bản các ấn phẩm, bản tin về công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao nhằm phổ biến kiến thức về khoa hoc, công nghệ; tuyên truyền, hướng dẫn dư luận xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển thông tin và truyền thông.

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao, thống kê, tài chính theo quy định.

11. Đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

IV. Quyền hạn

1. Tổ chức hoạt động mua bán và mở các dịch vụ: tư vấn, giám sát,  thiết kế, lập dự án đầu tư và xây lắp thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong và ngoài tỉnh. Có quyền phối hợp, liên kết, liên doanh, ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để tiến hành kinh doanh và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

            2. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật;

          3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông;

4. Được thu phí, lệ phí và các khoản thu khác từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng nội dung quy định của Pháp lệnh về phí, lệ phí và các quy định khác của pháp luật.

5. Tự lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và nguồn lực khác đã được Sở Thông tin và Truyền thông giao để thực hiện chức năng của đơn vị.

7. Quản lý tổ chức, cán bộ, công nhân, viên chức, các hợp đồng lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn ngân sách một cách hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Được thành lập và quản lý, sử dụng quỹ theo quy định.

10. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá, chế độ ưu đãi khác khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp các dịch vụ theo chính sách giá cả của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí cho sản xuất đơn vị đã thực hiện.